Your Council and Councillors Vietnamese

H?i d?ng Thành ph? và  Ngh? viên Thành ph?

Your Council and Councillors

Yarra du?c chi ra làm ba khu v?c; Langridge, Melba và Nicholls. Thành ph? có ba Ngh? viên du?c c?ng d?ng b?u ra m?i b?n nam d? d?i di?n cho m?i phu?ng. M?i nam quí v? Ngh? viên b?u ra v? Th? tru?ng cho Yarra.

Quí v? Ngh? viên c?a Yarra v?i s? h? tr? c?a m?t t? ch?c giám sát và ch? d?o tuong lai c?a khu v?c d?a phuong.

Các Phiên h?p H?i d?ng Thành ph?

H?i d?ng Thành ph? t? ch?c nh?ng phiên h?p thu?ng xuyên vào ngày Th? Ba c?a tu?n l? th? ba m?i tháng luân phiên nhau gi?a Tòa Hành chánh c?a Richmond và Fitzroy. Ðây là nh?ng phiên h?p công c?ng, quí v? du?c m?i tham d?. N?u c?n thông d?ch viên cho nh?ng phiên h?p n?y, quí v? nên liên l?c v?i H?i d?ng Thành ph? s? 9280 1940 ít nh?t tru?c hai ngày.

Vai trò và Trách nhi?m c?a H?i d?ng Thành ph?

H?i d?ng Thành ph? ch?u trách nhi?m cung ?ng nh?ng d?ch v? nhu gi? tr?, cham sóc ngu?i cao niên và khi?m t?t, thu vi?n, dang ký thú v?t, qui ho?ch thành ph?, quét d?n du?ng xá, di?u hành v?n d? d?u xe, t? ch?c l? nh?p qu?c t?ch, thu nh?t rác và v?t d?ng ph? th?i.

H?i d?ng Thành ph? cung b?o qu?n các tòa nhà c?ng d?ng, l? du?ng và ph? xá, công viên và vu?n hoa, ba Tòa Hành chánh, c?u, c?ng và bang gh? trên l? du?ng, khu v?c ch?y d?c theo sông Yarra River, noi gi?i trí và sân choi th? thao, ba trung tâm gi?i trí có h? boi và noi t?p th? d?c th?m m? cun nhu sân choi Golf ? Burnley.

H?i d?ng Thành ph? m?nh m? h? tr? nh?ng ngh? si d?a phuong, các nhóm c?ng d?ng da d?ng và nh?ng t? ch?c van hóa; ngoài ra, H?i d?ng Thành ph? còn ch? trì cho nh?ng dip l? l?c quan tr?ng du?c t? ch?c quanh nam ch?ng h?n nhu H?p ca Thánh l? Giáng sinh (Christmas Carols) vào tháng Mu?i Hai.

Thu? d?a phuong

B?t k? ai có ch? quy?n b?t d?ng s?n trong Thành Ph? Yarra d?u ph?i dóng thu? d?a phuong. H?i d?ng Thành ph? cung ?ng d?ch v?, b?o qu?n nh?ng tòa nhà c?ng d?ng và dáp ?ng nhu c?u c?a c?ng d?ng b?ng cách s? d?ng ti?n thu? d?a phuong thu du?c. Thu? d?a phuong dóng góp kho?ng 58% ngân kh?an c?a H?i d?ng Thành ph?.

Thu? d?a phuong có th? dóng:
•    T?i b?t k? Buu Ðiên nào
•    G?i qua buu di?n trong phong bì du?c g?i kèm v?i gi?y dóng thu? d?a phuong
•    Qua di?n tho?i ho?c Internet, b?ng cách s? d?ng các hình th?c Bpay, Yarra ePay b?ng th? tín d?ng (credit card), POST billpay b?ng th? tín d?ng hay th? ghi n?
•    Ð?n Tòa Hành chánh Collingwood Town Hall, 140 Hoddle St, Collingwood, hay Richmond Town Hall, 333 Bridge Road, Richmond d? tr? ti?n t? 8 gi? 30 sáng d?n  5 gi? chi?u, Th? Hai d?n Th? Sáu.

Thu? d?a phuong hàng nam có th? du?c tr? h?t m?t l?n vào tháng Hai, tr? theo các kho?n nh? hon, thành b?n l?n, vào các tháng Mu?i, Mu?i M?t, tháng Hai và tháng Nam, ho?c thành 10 d?t thanh toán hàng tháng,b?ng cách s? d?ng hình th?c Ghi N? Tr?c Ti?p.

Nh?ng ngu?i có Th? Chi?t Gi?m c?a Ngu?i Lãnh Tr? C?p hay Th? Vàng d?u h?i d? di?u ki?n d? nh?n du?c b?i hoàn v? thu? d?a phuong d?i v?i noi cu trú chính c?a h?. Trong nam tài khóa 2010/2011, m?c b?i hoàn này là 125dô-la.

L? Nh?p Qu?c t?ch

H?i d?ng Thành ph? thu?ng xuyên t? ch?c nh?ng bu?i L? Nh?p Qu?c t?ch cho cu dân mu?n tr? thành Công dân Úc. Mu?n xin gia nh?p qu?c t?ch, quí v? c?n ph?i di?n vào m?u don do B? Di trú và Qu?c t?ch (Department of Immigration and Citizenship) c?p phát b?ng cách liên l?c qua s? 131 880 hay in ra trong trang m?ng www.citizenship.gov.au

Mu?n bi?t thêm chi ti?t v? H?i d?ng Thành ph?, xin vào trang m?ng www.yarracity.vic.gov.au/Council ho?c di?n tho?i cho H?i d?ng Thành ph? s? 9205 5555. Quí v? cung có th? nói chuy?n v?i m?t ngu?i liên h? b?ng ti?ng Vi?t khi g?i s? thông d?ch c?a H?i d?ng Thành ph? s? 9280 1940.

Mu?n bi?t chi ti?t v? s? thông d?ch c?a chúng tôi, xin g?i s? 9280 1940 và h?i xin t? ch? d?n Yarralink hay xem trong trang m?ng www.yarracity.vic.gov.au

Trang m?ng: www.yarracity.vic.gov.au 

Ði?n tho?i: 9205 5555

Back to top
Back to top Back to top