Rubbish and Recycling Vietnamese

Rác, Ð? v?t Tái ch? bi?n, Ð? v?t Ph? th?i R?n ch?c và Cây lá Ph? th?i

 pdf format Rubbish and Recycling English (59.38kB)

H?i d?ng thành ph? l?y rác và v?t d?ng tái ch? bi?n m?i tu?n. Ph?i nh? dem thùng rác và thùng d?ng v?t d?ng tái ch? bi?n ra d? ? l? du?ng vào dêm hôm tru?c hay tru?c 5 gi? sáng c?a ngày l?y rác.

Ngày l?y rác du?c xác d?nh theo khu v?c quí v? dang sinh s?ng. B?n d? c?a Thành ph? Yarra cho bi?t rõ ngày l?y rác t?i m?i khu v?c:

Thùng rác và thùng ch?a v?t d?ng ph? th?i ph?i d?t dúng cách trên l? du?ng ? noi d? dàng kéo di d? rác. Ðúng cách g?m có nh?ng di?m nhu:
• Bánh xe c?a thùng rác cách xa l? du?ng
• M?t tru?c c?a thùng rác cách l? du?ng t? 10 d?n 100cm
• N?p thùng d?y kín l?i
• Thùng rác không b? các xe d?u trên du?ng c?n tr?

Chúng tôi khuy?n khích quí v? nên s? d?ng thùng d?ng d? v?t tái ch? bi?n càng nhi?u càng t?t. Ðây là thùng có n?p d?y màu vàng. V?t d?ng có th? tái ch? bi?n và b? vô thùng n?y g?m có:
? T?t c? chai l? b?ng th?y tinh
? H?p gi?y d?ng s?a và nu?c trái cây
? Chai l? và h?p b?ng nh?a
? Lon b?ng thi?c và lon x?t hoi nén
? T?t c? các lo?i lon nhôm và gi?y b?c s?ch s?
? Gi?y t?, báo chí, t?p chí và thùng gi?y

M?t s? nh?ng v?t d?ng không th? b? vào thùng tái  ch? bi?n nhu:
? Bao nh?a
? V?t d?ng b?ng ch?t Polystyrene (b?ng m?p)
? Th?c an du th?a
? Thùng d?ng nu?c son
? Chén dia mu?ng nia
? T? lót
? Ð? dùng b?ng di?n
? Pin

Thùng rác thu?c s? h?u c?a H?i d?ng Thành ph?. N?u d?n di noi khác, xin quí v? vui lòng d? thùng rác l?i. N?u d?n d?n can nhà không có s?n thùng rác, xin quí v? g?i H?i d?ng Thành ph? s? 9205 5555 d? yêu c?u giao thùng m?i.

Ngoài ra, H?i d?ng Thành ph? cung thu nh?t d? ph? th?i r?n ch?c và cây lá cho cu dân. Ðây là d?ch v? mà H?i d?ng Thành ph? d?n nhà d? thu nh?t d? ph? th?i r?n ch?c và cây lá cho quí v? vào m?t ngày nh?t d?nh nào dó.

Ð? ph? th?i r?n ch?c
Trong m?t nam cu dân có th? dang ký HAI l?n d? du?c thu nh?t d? ph? th?i r?n ch?c vào lúc nào thu?n ti?n cho h?. M?i l?n có th? thu nh?t d?n s? lu?ng ch?t d?y m?t xe kéo tiêu chu?n (hay m?t thu?c kh?i), d? v?t ph? th?i không du?c dài quá m?t thu?c ru?i và ph?i du?c m?t hay hai ngu?i khuân nh?c lên d? dàng.

?  N?m
?  Các lo?i máy TV, VCR, giàn âm thanh n?i v…v…
?  V?t d?ng nhu máy gi?t, máy x?y, t? l?nh, b?p lò (ph?i g? b? c?a)
?  Bàn gh? t? giu?ng sa-lông lo?i nh?
?  Máy nu?c nong
?  Ph? tùng và các b? ph?n nh? c?a xe hoi
?  V? xe tiêu chu?n (ch? b?n cái)
?  Thùng nu?c son tr?ng không d?y n?p
?  Xe d?p
?  Các lo?i ra, m?n và t?t c? nh?ng lo?i qu?n áo m?c du?c
?  T?t c? các lo?i giày mang du?c
?  Các d? v?t b?ng da k? c? gi? xách tay, bóp và dây th?t lung
?  Các lo?i d? choi c?ng, m?m và các lo?i gem
?  Các lo?i n?i, niêu, xoong, ch?o, mu?ng, nia
?  Sách v?
?  Bao nh?a (b? t?t c? các lo?i bao nh?a vào trong m?t bao)
?  Các v?t d?ng xài trong nhà b?ng nh?a nhu thùng d?ng nu?c, thao gi?t giu
?  T?t c? các lo?i d?ng c? d?ng m?c in (b? vào trong m?t bao nh?a riêng)
?  Ði?n tho?i di d?ng, pin và d? ph? tùng c?a di?n tho?i
?  Không nh?n v?t d?ng xây c?t nhu cây g? tân trang nhà c?a
?  Không nh?n cây c?i làm vu?n, d?t hay dá
?  Không nh?n bình ga
?  Không nh?n v?t ch?t nguy h?i nhu hóa ch?t hay son
?  Không nh?n d? v?t ph? th?i thuong nghi?p hay công nghi?p
?  Không nh?n rác hay v?t d?ng tái ch? bi?n nh?ng lo?i xài trong nhà
?  Không nh?n nh?ng d? v?t n?ng trên 50 kí lô
?  Không nh?n v? xe v?n t?i hay xe 4WD
?  Không nh?n các b? ph?n to l?n c?a xe hoi

Cây lá ph? th?i
Cu dân có th? dang ký d? du?c thu nh?t cây lá ph? th?i vào b?t k? lúc nào thu?n ti?n cho h? KHÔNG GI?I H?N S? L?N.  Cành lá ph?i du?c bu?c l?i b?ng dây ch? hay dây gai b?n, KHÔNG du?c dùng dây k?m hay dây nh?a, các bó không dài quá 1,8 thu?c chi?u dài và 30 phân du?ng kính.

?  Cành lá du?c bu?c l?i b?ng dây ch? hay dây gai b?n
?  C? sân vu?n và cành lá nh? b? vào trong thùng gi?y c?ng r?n ch?c
?  Không nh?n bao nh?a
?  Không nh?n r? cây và d?t
?  Không nh?n c? d?i, tu?ng vi hay cây d?i thân có gai
?  Không nh?n dây k?m, kim lo?i hay nh?a
?  Không nh?n d? v?t ph? th?i r?n ch?c

Làm sao d? d? v?t ph? th?i r?n ch?c và cây lá du?c thu nh?t:

Bu?c M?t
Ði?n tho?i cho H?i d?ng Thành ph? s? 9205 5555 d? dang ký ngày.

Bu?c Hai
H?i d?ng Thành ph? s? cho ngày h?n d?n l?y d? v?t ph? th?i và s? du?c h?i v? các lo?i ph? th?i và s? lu?ng. H?i d?ng Thành ph? cung s? cho bi?t ch? nào t?t nh?t d? b? d? v?t ph? th?i r?n ch?c.

Bu?c Ba
Ðêm hôm tru?c ngày h?n d?n l?y d? v?t ph? th?i, quí v? dem d? v?t ph? th?i d?t t?i d?a di?m dã th?a thu?n g?n gàng và an toàn.

Mu?n bi?t thêm chi ti?t v? d? v?t ph? th?i, tái ch? bi?n,  d? v?t ph? th?i r?n ch?c và cây lá ph? th?i, xin g?i H?i d?ng Thành ph? s? 9205 5555 hay xem trong trang m?ng www.yarracity.vic.gov.au/services. Quí v? cung có th? nói chuy?n v?i m?t ngu?i liên h? b?ng ti?ng Vi?t khi g?i s? thông d?ch c?a h?i d?ng thành ph? s? 9280 1940.

Mu?n bi?t chi ti?t v? s? thông d?ch c?a chúng tôi, xin g?i s? 9280 1940 và h?i xin t? ch? d?n Yarralink hay xem trang m?ng www.yarracity.vic.gov.au.

Back to top
Back to top Back to top