Parks and Halls for Hire Vietnamese

S?nh du?ng và Công viên cho Thuê

 pdf format Parks and Halls for Hire (25.16kB)

Thành ph? Yarra có r?t nhi?u công viên, s?nh du?ng và nh?ng trung tâm c?ng d?ng cung nhu nh?ng ti?n nghi khác dành cho các  nhóm c?ng d?ng và cá nhân thuê mu?n s? d?ng. M?i phuong ti?n d?u có nh?ng d?c di?m khác nhau và có th? ch?a d?ng t? 20 d?n 800 ngu?i.

Lo?i ti?n nghi nào có s?n d? cho mu?n?
• S?nh du?ng l?n c?a tòa hành chánh – thích h?p cho ti?c cu?i, h?i h?p công c?ng, hòa nh?c, trình di?n van ngh? và các co h?i chúc m?ng.
• Phòng h?p và trung tâm c?ng d?ng – thích h?p cho các bu?i h?i th?o, nh?ng d?p t? ch?c xã h?i và các chuong trình c?ng d?ng.
• Công viên và vu?n hoa – thích h?p cho nh?ng co h?i l? l?c, ti?c cu?i và nh?ng cu?c h?p giao t? xã h?i.

Tôi dang ký s? d?ng b?ng cách nào?
Mu?n dang ký s? d?ng, xin liên l?c v?i H?i d?ng Thành ph? s? 9205 5555. Nên dang ký s? d?ng càng lâu tru?c ngày s? d?ng càng t?t d? ch?c ch?n r?ng noi quí v? mu?n s? d?ng còn s?n sàng d? dang ký.
     
Chi phí là bao nhiêu?
Chi phí mu?n d?a di?m hay công viên thay d?i tùy theo c? và d?a di?m hay sinh ho?t, tuy nhiên nh?ng nhóm c?ng d?ng vô v? l?i có th? du?c chu?c gi?m.

H?i d?ng Thành ph? có th? yêu c?u quí v? dóng m?t s? ti?n th? chun (ti?n d?t c?c) d? tr? cho nh?ng thi?t h?i có th? gây ra cho d?a di?m. Sau khi s? d?ng xong và nhân viên c?a H?i d?ng Thành ph? ki?m soát, n?u không có  s? hu h?i nào thì s? ti?n th? chun s? du?c hoàn tr? l?i cho quí v?.

N?u mu?n mu?n m?t công viên d?a phuong, s?nh du?ng hay trung tâm c?ng d?ng, quí v? ph?i mua B?o hi?m Trách nhi?m Công c?ng (Public Liability Insurance) (d? trù cho tru?ng h?p có ngu?i b? thuong tích trong khi quí v? t? ch?c sinh ho?t). H?i d?ng Thành ph? có th? giúp quí v? mua lo?i b?o hi?m n?y, tuy nhiên t?t nh?t nên h?i H?i d?ng Thành ph? tru?c. Xin g?i s? 9205 5555 d? bi?t thêm chi ti?t hay nói chuy?n v?i m?t ngu?i liên h? b?ng ti?ng Vi?t khi g?i s? thông d?ch c?a H?i d?ng Thành ph? s? 9280 1940.

T? ch?c sinh ho?t t?i công viên và vu?n hoa c?a h?i d?ng thành ph?

N?u quí v? d? trù t? ch?c m?t co h?i l?n lao t?i công viên và vu?n hoa c?a H?i d?ng Thành ph?, quí v? c?n ph?i xin gi?y phép hay du?c H?i d?ng Thành ph? chính th?c cho phép. Quí v? c?n xin gi?y phép n?u:
• Có t? 30 ngu?i tr? lên tham d?; và/ho?c
• Quí v? d? trù s? d?ng hay di?u hành nh?ng d?ng c? phát thanh có th? gây ti?ng vang ra bên ngoài c?a công viên (thí d? nhu choi nh?c l?n ti?ng b?ng loa phóng thanh)

Cách t?t nh?t d? bi?t xem quí v? có c?n gi?y phép hay không, quí v? nên th?o lu?n v?i nhân viên c?a H?i d?ng Thành ph?. N?u c?n xin gi?y phép, quí v? c?n ph?i di?n vào don xin. H? th?ng c?p gi?y phép nh?m b?o d?m cho sinh ho?t du?c an toàn và không gây ti?ng ?n ào quá l?n.

Nh?ng thông tin quan tr?ng khác
Chính ph? Ti?u bang và C?nh sát có nh?ng lu?t l? khác nhau d?i v?i vi?c u?ng ru?u t?i nh?ng t? ch?c công c?ng. Xin ti?p xúc v?i nhân viên c?a H?i d?ng Thành ph?, n?u quí v? mu?n thi?t dãi ru?u t?i sinh ho?t c?a quí v?.

Mu?n bi?t thêm chi ti?t v? vi?c mu?n co s? c?a thành ph? Yarra, xin liên l?c H?i d?ng Thành ph? s? 9205 5555 hay xem trang m?ng  www.yarracity.vic.gov.au. Quí v? cung có th? nói chuy?n v?i m?t ngu?i liên h? b?ng ti?ng Vi?t khi g?i s? thông d?ch c?a h?i d?ng thành ph? s? 9280 1940.

Mu?n bi?t chi ti?t v? s? thông d?ch c?a chúng tôi, xin g?i s? 9280 1940 và h?i xin t? ch? d?n Yarralink hay xem trang m?ng  www.yarracity.vic.gov.au.

Back to top
Back to top Back to top