Parking In Yarra Vietnamese

Đậu xe tại Yarra

Parking in Yarra

Đôi khi trong Thành phố Yarra có nhiều xe cộ hơn các chỗ đậu xe trong thành phố. Thành phố nầy rất cỗ xưa. Đường phố địa phương được xây dựng vào những thập niên của năm 1800 nên không dự trù cho nhiều xe cộ đậu hay cho những nhà có trên một xe.

Hội đồng Thành phố muốn cố gắng và giải quyết tình trạng xe cộ địa phương và vấn đề đậu xe, nhưng không thể giải quyết bằng cách xây cất thêm chỗ đậu xe hay làm thêm đường xá. Ưu tiên của Hội đồng Thành phố nhằm cải tiến và bảo vệ chỗ đậu xe cho cư dân và thương gia đồng thời cũng khuyến khích mọi người nên sử dụng phương tiện chuyên chở công cộng.

Hội đồng Thành phố có năm loại giấy phép đậu xe khác nhau:

•   Cho cư dân (nếu quí vị sinh sống tại Yarra)
•   Cho thương gia (nếu quí vị có thương nghiệp tại Yarra)
•   Cho người khiếm tật (nếu quí vị bị khiếm tật hay chăm sóc cho người bị khiếm tật)
•   Cho khách đến thăm (cho những người đến thăm viếng quí vị)
•   Giấy phép tạm thời (khi quí vị cần giấy phép trong một thời gian ngắn)

Hầu hết những người sinh  sống tại Yarra được xin ba loại giấy phép đậu xe. Nếu quí vị sinh sống tại Yarra và có hai xe hơi, quí vị có thể xin hai giấy đậu xe cho cư dân và một giấy đậu xe cho khách đến thăm.

Những người sống trong các căn hộ hay unit được xây dựng sau tháng Mười Hai năm 2003 không hội đủ điều kiện để có giấy phép đậu xe trên phố. Xin kiểm tra với Hội Đồng nếu quý vị không chắc liệu quý vị có hội đủ điều kiện để có giấy phép hay không.

Những giấy phép đậu xe nầy có hiệu lực trong 12 tháng và cho phép quí vị đậu xe hợp pháp tại một khu vực (như gần nhà của quí vị) với chi phí cho một năm hay miễn phí nếu quí vị xin giấy phép đậu xe cho người khiếm tật.

Giấy phép đậu xe của quí vị có một con số in cỡ rất to. Quí vị được phép đậu xe hợp pháp tại khu vực có đánh cùng một con số trên giấy phép (xin xem bản đồ ở trang 2).

Nếu quí vị đậu xe không đúng tại khu vực cho phép, quí vị có thể bị phạt. Nếu bị phạt, quí vị có thời gian 28 ngày để đóng tiền phạt. Nếu không đóng tiền phạt trong vòng 28 ngày, Hội đồng Thành phố có thể áp dụng luật pháp và quí vị có thể phải trả tiền nhiều hơn.

Nếu nghĩ rằng quí vị có lý do chính đáng không cần phải trả tiền phạt, quí vị có thể yêu cầu Hội đồng Thành phố duyệt xét lại.

Nếu muốn biết thêm chi tiết về vấn đề đậu xe, chi phí đậu xe, giấy phép và tiền phạt, xin gọi Hội đồng Thành phố 9205 5255 hay xem trang mạng www.yarracity.vic.gov.au/services/parking. Quí vị cũng có thể nói chuyện với một người liên hệ bằng tiếng Việt khi gọi sở thông dịch của Hội đồng Thành phố số 9280 1940.

Muốn biết chi tiết về sở thông dịch của chúng tôi, xin gọi số 9280 1940 và hỏi xin tờ chỉ dẫn Yarralink hay xem trong trang mạng www.yarracity.vic.gov.au

Các khu vực cấp giấy phép đậu xe

Trang mạng: www.yarracity.vic.gov.au 

Điện thoại: 9205 5555

Back to top
Back to top Back to top