Making Yarra A Great Place Vietnamese

T?o cho Thành ph? Yarra là Noi Sinh s?ng Lý tu?ng

 pdf format Making Yarra (25.98kB)

Cu dân d?a phuong và nhi?u quan khách d?n dây d? thu?ng th?c r?t nhi?u công viên, ph? xá, nhà hàng, quán an và câu l?c b? ban dêm c?a thành ph? Yarra.

Ði?u n?y r?t t?t cho thuong nghi?p c?a chúng ta, tuy nhiên dôi khi cung dem l?i nh?ng ?nh hu?ng tiêu c?c cho c?ng d?ng d?a phuong ch?ng h?n nhu gây ra nih?u ti?ng ?n ào và x? rác kh?p noi, có nh?ng ngu?i say ru?u và hành d?ng không t?t hay gây ra thi?t h?i cho nhà c?a.

M?i ngu?i sinh s?ng trong Thành ph? Yarra d?u có quy?n du?c hu?ng s? tho?i mái t?i nhà và trong c?ng d?ng. H?i d?ng Thành ph? h?p tác ch?t ch? v?i C?nh sát và Co quan B?o v? Môi sinh (Environmental Protection Agency) d? c? g?ng gi?m thi?u nh?ng ?nh hu?ng tiêu c?c n?y.

N?u quí v? b? nh?ng ?nh hu?ng không t?t n?y, xin hãy báo cáo s? vi?c.

Tôi có th? phàn nàn v?i ai?
Ði?u quan tr?ng là quí v? ph?i trình bày di?u phàn nàn d?n dúng co quan, xin xem b?n sau dây d? bi?t ph?i liên l?c v?i ai.

Phàn nàn


H?i d?ng

C?nh sát Victoria


EPA


Ti?ng ?n ào t? trong nhà


Ti?ng nh?c t? quán ru?u/câu l?c b?/nhà hàng

Say ru?u, hành d?ng khi?m nhã hay de d?a

Tu?i v? thành niên u?ng ru?u


Làm hu h?i tài s?n tu nhân

Ti?ng nh?c t? công viên/vu?n hoa c?a H?i d?ng Thành ph?

X? rác


Hút thu?c ? nh?ng noi b? c?m

 


Ð? v?t ngan ch?n l? du?ng di b?

 

Nhóm ngu?i trên l? du?ng/du?ng ph?


Lái xe nguy hi?m

 

Nh?ng s? ki?n liên h? d?n ma túy

H?i d?ng Thành ph?
G?i s? 9205 5555 su?t 24gi?

C?nh sát
G?i 000

EPA
G?i 1800 35 25 55

Mu?n bi?t thêm chi ti?t v? vi?c b?o v? các ti?n nghi c?ng d?ng, xin g?i H?i d?ng Thành ph? 9205 5255 hay xem trang m?ng  www.yarracity.vic.gov.au/services. Quí v? cung có th? nói chuy?n v?i m?t ngu?i liên h? b?ng ti?ng Vi?t khi g?i s? thông d?ch  c?a H?i d?ng Thành ph? s? 9280 1940.

Mu?n bi?t chi ti?t v? s? thông d?ch c?a chúng tôi, xin g?i s? 9280 1940 và h?i xin t? ch? d?n Yarralink hay xem trong trang m?ng www.yarracity.vic.gov.au.

Back to top
Back to top Back to top