Library Services Vietnamese

Các dịch vụ thư viện liên quan đến Tiếng Việt

Các danh mục sưu tập ở dạng ngôn ngữ Tiếng Việt sẵn có tại các thư viện Carlton, Collingwood, Fitzroy và Richmond. 

Những dịch vụ nào ở dạng ngôn ngữ Tiếng Việt sẵn có tại các thư viện?
• Sách cho người lớn và trẻ em
• Sách tranh song ngữ bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh
• Tư liệu song ngữ để học Tiếng Anh
• CD và DVD
• Sách nói được
• Tạp chí và báo
• Danh mục sách đều đặn về các sách, CD và DVD mới

Để biết thông tin về dịch vụ thông dịch viên của chúng tôi, hoặc để nói chuyện với ai đó bằng Tiếng Việt, quý vị có thể gọi đường dây dịch vụ thông dịch viên của Hội Đồng ở số 9280 1939.

Back to top
Back to top Back to top