Libraries - Vietnamese

Mượn của Thư viện
Borrowing from Libraries

Các thư viện tại Yarra
Libraries in Yarra

Các dịch vụ thư viện liên quan đến tiếng Việt
Library Services

 

New Borrowing Lists

Danh Mục DVD & CD – Mùa Hạ 2016
pdf format Vietnamese_AV_list_Summer2016 (453.25 KB)

Danh Mục Sách – Mùa Hạ 2016
pdf format Vietnamese Books_Summer2016 (250.69 KB)

Danh Mục DVD & CD – Mùa Đông 2015
pdf format Viet_DVD CD Winter 2015 (279.40 KB)

Danh Mục Sách – Mùa Đông 2015
pdf format Viet_Book List Winter 2015 (241.25 KB)

Danh Mục DVD & CD – Mùa Thu 2015
pdf format Viet_DVD CD Autumn 2015 (247.59 KB)

Danh Mục Sách – Mùa Thu 2015
pdf format Viet_Book List Autumn_ 2015 (283.50 KB)

Older lists

Danh Mục Sách – Mùa Hè 2015
pdf format Vietnamese Book List - Summer 2015 (159.24 KB)

Danh Mục DVD & CD – Mùa Hè 2015
pdf format Vietnamese DVD & CD List - Summer 2015 (102.87 KB)

docx format Vietnamese DVD & CD List – Winter 2014 (Danh Mục DVD & CD – Mùa Đông 2014) (29.33 KB)

docx format Vietnamese Book List – Winter 2014 (Danh Mục Sách – Mùa Đông 2014) (28.31 KB)

Vietnamese DVD & CD List – Summer 2014 (Danh Mục DVD & CD – Mùa Hè 2014)
docx format Vietnamese DVDs - CDs Summer 2014 (30.65 KB)

Vietnamese Book List – Summer 2014 (Danh Mục Sách – Mùa Hè 2014)
docx format Vietnamese Books - Summer 2014 (32.36 KB)

Vietnamese DVD & CD List – Spring 2014 (Danh Mục DVD & CD – Mùa Xuân 2014)
docx format Vietnamese DVDs-CDs Spring 2014 (23.06 KB)

Vietnamese Book List – Spring 2014 (Danh Mục Sách– Mùa Xuân 2014)
docx format Vietnamese Books Spring 2014 (26.33 KB)


Tin Tức về Sức Khoẻ bằng Tiếng Việt.
Xin bấm vào đây để đọc được dễ dàng những bài tường thuật về các chứng bệnh, triệu chứng và cách thức chữa trị.
Health Information

Back to top
Back to top Back to top