Borrowing from the Libraries Vietnamese

Mượn của thư viện

Tôi có thể mượn bao nhiêu ấn phẩm và trong bao lâu?
Các hội viên của thư viện có thể mượn cùng một lúc tới 30 ấn phẩm, trong đó tối đa là 10 DVD và 10 bộ. Hầu hết các ấn phẩm là có thể được mượn trong ba tuần, nhưng video và DVD chỉ có thể được mượn trong một tuần mà thôi.

Nếu tôi không trả các ấn phẩm của tôi đúng hạn thì sao?
Để đảm bảo là những người sử dụng khác có thể tiếp cận được các tài nguyên của thư viện, điều quan trọng là quý vị phải trả lại hoặc gia hạn các ấn phẩm của quý vị khi đến hạn. Nếu quý vị không trả lại  các ấn phẩm đúng hạn, quý vị sẽ bị tính phí.

Mức phí đối với các ấn phẩm quá hạn là 20xu một ngày với mỗi ấn phẩm. Điều quan trọng cần lưu ý là nếu quý vị đang gia hạn các ấn phẩm đã quá hạn, thì các khoản phạt có thể đã bị cộng dồn.

Tôi muốn ấn phẩm mà đang được cho hội viên khác mượn rồi thì sao?
Nếu có ấn phẩm nào đó hiện được mượn mà quý vị muốn mượn, thì quý vị có thể đặt mượn ấn phẩm đó. Khi ấn phẩm này được trả lại, nó sẽ được giữ trong một khoảng thời gian nhất định để quý vị nhận và mượn. 

Việc đặt trước một ấn phẩm nào đó đảm bảo là không ai khác trước quý vị có thể mượn nó, và người đang mượn không thể gia hạn thời gian mượn ấn phẩm này.

Tôi đặt mượn các ấn phẩm của thư viện bằng cách nào?
Việc đặt mượn ấn phẩm không bị tính phí và quý vị cùng một lúc có thể đặt mượn tới 30 ấn phẩm.

Quý vị có thể đặt mượn ấn phẩm:
• bằng cách sử dụng danh mục liệt kê trong các thư viện
• bằng cách yêu cầu nhân viên tại bàn của thư viện hoặc
• bằng cách sử dụng danh mục liệt kê trực tuyến.

Bằng cách nào tôi có thể trả lại hoặc gia hạn các ấn phẩm của tôi ?
Tất cả các ấn phẩm đều có thể được trả lại tại bất kỳ chi nhánh nào trong các chi nhánh thư viện của chúng tôi. Vì sự tiện lợi của quý vị, tất cả các thư viện đề có máng trả ấn phẩm ngoài giờ.

Các ấn phẩm có thể được gia hạn:
• tại bất kỳ chi nhánh nào trong các chi nhánh thư viện của chúng tôi trong suốt giờ mở cửa
• bằng cách gọi số 1300 695 427 hoặc
• bằng cách sử dụng danh mục liệt kê trực tuyến.


Video và DVD có thể được gia hạn hai lần và tất cả các ấn phẩm khác được ba lần, với điều kiện là ai khác đã không đặt mượn chúng. Nếu quý vị đang gia hạn thời gian mượn, qua điện thoại hoặc trên trang mạng, xin hãy chuẩn bị sẵn thẻ thư viện của quý vị.

Đối với việc gia hạn trên trang mạng, quý vị sẽ cần cả số PIN của quý vị. Nếu quý vị không biết số PIN của quý vị, xin hãy gọi điện thoại đến chúng tôi ở số 1300 695 427 hoặc hãy hỏi chúng tôi khi lần tới quý vị  ghé đến thư viện.

Nếu chúng tôi không có ấn phẩm quý vị đang cần thì sao?
Nếu chúng tôi không có cuốn sách hay ấn phẩm quý vị đang tìm, quý vị có thể gợi là nó nên được bổ sung vào danh mục sưu tập của chúng tôi. Quý vị có thể làm việc này trực tuyến hoặc bằng cách ghé đến bất kỳ chi nhánh thư viện nào và điền một mẫu yêu cầu đơn giản.

Các nhân viên còn có thể giúp quý vị mượn sách từ các thư viện khác trong khắp Tiểu Bang Victoria bằng cách sử dụng cách mượn liên thư viện. Các hạn chế và phí có thể được áp dụng đối với một số ấn phẩm mượn liên thư viện, vì vậy hãy kiểm tra với nhân viên thư viện nếu quý vị không biết chắc.

Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin bằng Tiếng Anh, quý vị có thể gọi điện thoại đến các Thư Viện của Yarra ở số 1300 695 427. 
Để biết thông tin về dịch vụ thông dịch viên của chúng tôi, hoặc để nói chuyện với một ai đó bằng ngôn ngữ của quý vị, quý vị có thể gọi đường dây dịch vụ thông dịch viên của Hội Đồng ở số 9280 1940.

Back to top
Back to top Back to top