Rubbish and Recycling - Greek

Σκουπ?δια, ανακ?κλωση, μεγ?λα και φυτικ? απορρ?μματα

 pdf format Rubbish and Recycling English (59.38kB)

Ο Δ?μος συλλ?γει τα σκουπ?δια και τα ανακυκλ?σιμα υλικ? σας κ?θε εβδομ?δα. Βεβαιωθε?τε να βγ?λετε τον κ?δο σκουπιδι?ν και τον κ?δο ανακ?κλωσης στο πεζοδρ?μιο το προηγο?μενο βρ?δυ, ? πριν τις 5πμ την ημ?ρα αποκομιδ?ς.

Η ημ?ρα αποκομιδ?ς ορ?ζεται απ’ την περιοχ? που μ?νετε. Αυτ?ς ο χ?ρτης του Δ?μου Yarra δε?χνει τις ημ?ρες αποκομιδ?ς στην κ?θε περιοχ?:

Αν β?ζετε τους κ?δους σκουπιδι?ν και ανακ?κλωσης στη σωστ? θ?ση στο πεζοδρ?μιο ε?ναι ευκολ?τερο γι’ αυτο?ς να τα αδει?ζουν. Η σωστ? θ?ση ε?ναι:
• Οι ρ?δες να βλ?πουν προς το σπ?τι
• Το μπροστιν? μ?ρος του κ?δου να ε?ναι 10 ?ως 100 εκατοστ? απ’ το ρε?θρο του πεζοδρομ?ου
• Το καπ?κι να ε?ναι τελε?ως κλειστ?
• Παρκαρισμ?να αυτοκ?νητα να μην εμποδ?ζουν τον κ?δο

Σας παροτρ?νουμε να χρησιμοποιε?τε τον κ?δο ανακ?κλωσης ?σο γ?νεται περισσ?τερο. Ο κ?δος αυτ?ς ?χει κ?τρινο καπ?κι. Αντικε?μενα που μπορο?ν να ανακυκλωθο?ν και να τοποθετηθο?ν σ’ αυτ?ν τον κ?δο περιλαμβ?νονται:

? ?λα τα γυ?λινα μπουκ?λια και β?ζα
? Χαρτον?νια κουτι? γ?λατος και χυμ?ν
? Πλαστικ? μπουκ?λια και δοχε?α
? ?λα τα μεταλλικ? κουτ?κια και κουτι? αεροζ?λ
? ?λα τα αλουμιν?νια κουτ?κια και καθαρ? αλουμιν?χαρτο
? Χαρτ?, εφημερ?δες, περιοδικ? και χαρτ?νια

Μερικ? αντικε?μενα δεν πρ?πει να τα β?ζετε στον κ?δο ανακ?κλωσης, ?πως:
? Πλαστικ?ς σακο?λες
? Αντικε?μενα απ? πολυεστ?ρα
? Αποφ?για
? Κουτι? χρωμ?των
? Πι?τα και ?λλα σκε?η
? Π?νες
? Ηλεκτρικ? ε?δη
? Μπαταρ?ες

Οι κ?δοι σας αν?κουν στο Δ?μο. Αν μετακομ?σετε, αφ?στε τους κ?δους στο παλι? σας σπ?τι. Αν μετακομ?σετε σ’ ?να σπ?τι και για κ?ποιο λ?γο δεν υπ?ρχει κ?δος, επικοινων?στε με το Δ?μο στο 9205 5555 για να ζητ?σετε καινο?ργιο κ?δο.

Ο Δ?μος παρ?χει επ?σης μια υπηρεσ?α αποκομιδ?ς μεγ?λων σκουπιδι?ν και φυτικ?ν απορριμμ?των. Αυτ? σημα?νει ?τι ο Δ?μος ?ρχεται στο σπ?τι σας μια καθορισμ?νη ημερομην?α και μαζε?ει τα μεγ?λα ? φυτικ? σκουπ?δια σας.

Μεγ?λα απορρ?μματα
Οι κ?τοικοι μπορο?ν να κλε?σουν ΔΥΟ αποκομιδ?ς κ?θε χρ?νο ?ταν τους εξυπηρετε?. Η κ?θε αποκομιδ? μπορε? να ε?ναι ?σο το φορτ?ο εν?ς κανονικο? τρ?ιλερ (? ?να κυβικ? μ?τρο), τα αντικε?μενα δεν πρ?πει να ?χουν μ?κος π?νω απ? 1,5 μ?τρο και πρ?πει να σηκ?νονται ε?κολα απ? ?να ? δ?ο ?τομα.
?  Στρ?ματα
?  Τηλεορ?σεις, Βιντεοκασετ?φωνα (VCR), στερεοφωνικ?, κλπ
?  Ηλεκτρικ? ε?δη ?πως πλυντ?ρια, στεγνωτ?ρες, ψυγε?α, κουζ?νες (αφαιρ?στε τις π?ρτες)
?  Μικρ? ?πιπλα και πολυθρ?νες
?  Θερμοσ?φωνες
?  Μικρ? εξαρτ?ματα αυτοκιν?των και εργαλε?α
?  Λ?στιχα επιβατικ?ν αυτοκιν?των (?ριο τ?σσερα λ?στιχα)
?  ?δεια δοχε?α μπογι?ς χωρ?ς καπ?κι
?  Ποδ?λατα
?  Υφασμ?τινα ε?δη περιλαμβανομ?νων και σεντονι?ν και ?λα τα ε?δη ρουχισμο? που μπορο?ν να φορεθο?ν
?  ?λα τα ε?δη υποδημ?των που μπορο?ν να φορεθο?ν
?  Δερμ?τινα ε?δη ?πως τσ?ντες, πορτοφ?λια και ζ?νες
?  Σκληρ?, μαλακ? παιχν?δια και κο?κλες και επιτραπ?ζια παιχν?δια
?  Σκε?η μαγειρικ?ς ?πως κατσαρ?λες, τηγ?νια και μαχαιροπ?ρουνα
?  Βιβλ?α
?  Πλαστικ?ς σακο?λες (β?λτε ?λα τα ε?δη πλαστικ?ν σακουλι?ν σε μια σακο?λα)
?  Πλαστικ? ε?δη νοικοκυριο? ?πως κουβ?δες και λεκ?νες
?  ?λα τα ε?δη δοχε?ων μελ?νης εκτυπωτ?ν (β?λτε τα σε ξεχωριστ? πλαστικ? σακο?λα)
?  Κινητ? τηλ?φωνα, μπαταρ?ες και αξεσου?ρ
?  ?χι οικοδομικ? υλικ? ?πως ξυλε?α ανακα?νισης
?  ?χι φυτικ? σκουπ?δια, σκουπ?δια του κ?που, χ?μα ? π?τρες
?  ?χι μπουκ?λες γκαζιο?
?  ?χι επικ?νδυνα υλικ? ?πως χημικ? ? μπογι?ς
?  ?χι βιομηχανικ? ? εμπορικ? απ?βλητα
?  ?χι οικιακ? σκουπ?δια ? ανακυκλ?σιμα ε?δη
?  ?χι αντικε?μενα β?ρους ?νω των 50 κιλ?ν
?  ?χι λ?στιχα αυτοκιν?των 4Χ4 ? φορτηγ?ν
?  ?χι μεγ?λα εξαρτ?ματα αυτοκιν?των

Φυτικ? απορρ?μματα
Οι κ?τοικοι μπορο?ν να κλε?νουν ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ αποκομιδ?ς φυτικ?ν απορριμμ?των ?ταν τους εξυπηρετε?. ?λα τα κλαδι? πρ?πει να ε?ναι δεμ?να μ?νο με σπ?γγο ? σχοιν?, ΟΧΙ με σ?ρμα ? πλαστικ?, σε δεμ?τια μ?κους ?χι π?νω απ? 1,8 μ?τρα και δι?μετρο 30 εκ.

?  Κλαδι? δεμ?να με σπ?γγο ? σχοιν?
?  Κομμ?νο γρασ?δι ? μικρ? κλαδ?ματα σε κουτ?, πχ. σκληρ? χαρτον?νιο κουτ?
?  ?χι πλαστικ?ς σακο?λες
?  ?χι ρ?ζες και χ?μα
?  ?χι αγρι?χορτα, κισσ? ? β?τα
?  ?χι σ?ρμα, μ?ταλλα ? πλαστικ?
?  ?χι μεγ?λα σκουπ?δια

Π?ς γ?νεται η αποκομιδ? των μεγ?λων  ? φυτικ?ν απορριμμ?των σας:

Β?μα ?να
Τηλεφων?στε στη Δημαρχ?α στο 9205 5555 για να κ?νετε την κρ?τηση.

Β?μα Δ?ο
Η Δημαρχ?α θα σας πει την ημ?ρα αποκομιδ?ς και θα σας  ρωτ?σει για το περιεχ?μενο και τον ?γκο των υλικ?ν που θα συλλ?ξει. Η Δημαρχ?α θα σας συμβουλε?σει επ?σης για το καλ?τερο μ?ρος που θα β?λετε τα μεγ?λα σκουπ?δια σας.

Β?μα Τρ?α
Τη ν?χτα πριν την ημερομην?α αποκομιδ?ς, β?λτε με τ?ξη και ασφ?λεια τα σκουπ?δια σας στο συμφωνημ?νο μ?ρος.

Για περισσ?τερες πληροφορ?ες σχετικ? με τα σκουπ?δια, ανακ?κλωση, μεγ?λα και φυτικ? απορρ?μματα, τηλεφων?στε στο Δ?μο στον αριθμ? 9205 5555 ? επισκεφθε?τε τον δικτυακ? τ?πο www.yarracity.vic.gov.au/services. Μπορε?τε επ?σης να μιλ?σετε σε κ?ποιον στα ελληνικ? τηλεφων?ντας στην υπηρεσ?α διερμην?ων του Δ?μου στο 9280 1940.

Για πληροφορ?ες σχετικ? με την υπηρεσ?α μας διερμην?ων, τηλεφων?στε στο 9280 1940 και ζητ?στε το ενημερωτικ? φυλλ?διο Yarralink ? επισκεφθε?τε τον δικτυακ? τ?πο www.yarracity.vic.gov.au.

Back to top
Back to top Back to top