Planning and Building - Greek

Πολεοδομ?α και ανοικοδ?μηση

 pdf format Planning and Building (35.97kB)

Αν θ?λετε να εκτελ?σετε οποιεσδ?ποτε αλλαγ?ς ? εργασ?ες στο ακ?νητ? σας ?πως:
• Επ?κταση ? ανακα?νιση του σπιτιο? σας
• Εγκατ?σταση δεξαμεν?ς βρ?χινου νερο?
• Κατασκευ? φρ?χτη, παιδικ? σπιτ?κι ? γκαρ?ζ
• Αφα?ρεση μεγ?λου δ?ντρου
• Οποιεσδ?ποτε ?λλες εργασ?ες

Πρ?πει πρ?τα να επικοινων?σετε με το Δ?μο για να δε?τε αν χρει?ζεστε πολεοδομικ? ?δεια ? και οικοδομικ? ?δεια. ?δεια ε?ναι μια επ?σημη επιστολ? απ? το Δ?μο που σας δ?νει την ?δεια να εκτελ?σετε τις εργασ?ες σας.

Γενικ?, οι πολεοδομικ?ς ?δειες ε?ναι για χρ?ση της γης, για παρ?δειγμα ανοικοδ?μηση ν?ου κτιρ?ου στο οικ?πεδο, αφα?ρεση δ?ντρων ? αλλαγ?ς σ’ αυτ? που ?ταν πριν το οικ?πεδο. Οι οικοδομικ?ς ?δειες ε?ναι για την καθαυτ? ανοικοδ?μηση κτιρ?ων. Ε?ναι καλ?τερα να μιλ?σετε με το Δ?μο για να δε?τε ποιες ?δειες θα χρειαστε?τε.

Το σ?στημα αδει?ν βοηθ? το Δ?μο να διασφαλ?σει ?τι οι γε?τονες δεν επηρε?ζονται αδικαιολ?γητα απ’ τις εργασ?ες σας και ?τι οι εργασ?ες ε?ναι κατ?λληλες για τη γειτονι?, ε?ναι υψηλ?ς ποι?τητας και εκτελο?νται με ασφ?λεια.

Η εκτ?λεση εργασι?ν στο ακ?νητ? σας χωρ?ς ?δεια μπορε? να σας επιβληθε? πρ?στιμο.

Πρ?πει να λ?βετε υπ?ψη σας ?τι αν κατοικε?τε σε σπ?τι που ?χει ιστορικ? αξ?α και προστατε?εται, υπ?ρχουν αυστηρο? κανονισμο? για το ποιες εργασ?ες μπορε?τε να εκτελ?σετε – βεβαιωθε?τε να μιλ?σετε με δημοτικ? υπ?λληλο.

Υποβολ? α?τησης για πολεοδομικ? και οικοδομικ? ?δεια
Αν χρει?ζεστε πολεοδομικ? ? και οικοδομικ? ?δεια, οι δημοτικο? υπ?λληλοι μπορο?ν να σας βοηθ?σουν να συμπληρ?σετε τη σχετικ? α?τηση. Το κ?στος της ?δει?ς σας και ο χρ?νος που απαιτε?ται για τη διεκπερα?ωση της α?τησ?ς σας ποικ?λει αν?λογα π?σο μεγ?λα ε?ναι τα ?ργα.

Το πολεοδομικ? τμ?μα του Δ?μου ?χει μεγ?λο φ?ρτο εργασ?ας και λαβα?νει π?νω απ? 1400 αιτ?σεις πολεοδομικ?ν αδει?ν ετησ?ως. Κ?θε α?τηση ελ?γχεται προσεκτικ? απ? δημοτικο?ς υπαλλ?λους μαζ? με ?λλες κυβερνητικ?ς υπηρεσ?ες, ?πως ο Οργανισμ?ς ?δρευσης Μελβο?ρνης (Melbourne Water) ? η Υπηρεσ?α Προστασ?ας Περιβ?λλοντος (Environment Protection Agency - EPA).

Μετ? ενημερ?νονται οι γε?τον?ς σας για την α?τησ? σας, με τοιχοκ?λληση της α?τησης ? ανακο?νωση στις τοπικ?ς εφημερ?δες και ?χουν 14 ημ?ρες να υποβ?λλουν ?νσταση αν ?χουν αντιρρ?σεις για την α?τηση. Αν ο Δ?μος λ?βει π?νω απ? π?ντε ενστ?σεις για μ?α α?τηση αδε?ας τ?τε συγκαλε? δημ?σια συν?ντηση με εσ?ς και τους γε?τον?ς σας για να μιλ?σετε για την α?τηση.

Μετ? απ’ αυτ?, ο Δ?μος θα αποφασ?σει αν θα χορηγ?σει την ?δεια.

Αν δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι με την απ?φαση που π?ρε ο Δ?μος μπορε?τε να επικοινων?σετε με τη Δικαστικ? Επιτροπ? Αστικ?ν και Διοικητικ?ν Εφ?σεων Βικτ?ριας (Victorian Civil Administrative Tribunal - VCAT).

?νσταση σε α?τηση πολεοδομικ?ς ?δειας
Αν πιστε?ετε ?τι μπορε? να επηρεαστε?τε απ’ τις εργασ?ες που κ?νει κ?ποιος ?λλος στο σπ?τι του, για παρ?δειγμα, αν ο γε?τον?ς σας θ?λει να προσθ?σει δε?τερο ?ροφο στο σπ?τι του, μπορε?τε να υποβ?λετε ?νσταση στο Δ?μο.

Μπορε?τε να δε?τε την πολεοδομικ? α?τηση στο Δημαρχε?ο Richmond και δημοτικο? υπ?λληλοι μπορο?ν να σας βοηθ?σουν να υποβ?λετε γραπτ? ?νσταση. Η γραπτ? ?νσταση πρ?πει να εξηγε? π?ς θα επηρεαστε?τε απ’ τα προτειν?μενα ?ργα και υποδε?ξτε αλλαγ?ς που θα σας ικανοποιο?ν.

Καταγγελ?α παρ?νομων οικοδομικ?ν εργασι?ν
Αν πιστε?ετε ?τι κ?ποιος στη γειτονι? σας χτ?ζει κ?ποιο ανασφαλ?ς κτ?σμα ? χτ?ζει κ?τι χωρ?ς ?δεια, θα πρ?πει να το καταγγε?λετε στο Δ?μο.

Ο Δ?μος ε?ναι σε θ?ση να σας πει αν ?χει τις σωστ?ς ?δειες και θα στε?λει δημοτικ? υπ?λληλο να επιθεωρ?σει τα ?ργα για να βεβαιωθε? ?τι ε?ναι ασφαλ?.

Η εκτ?λεση εργασι?ν στο ακ?νητ? σας χωρ?ς τη σωστ? ?δεια αποτελε? σοβαρ? παρ?πτωμα και μπορε? να σας επιβληθε? πρ?στιμο ? να δικαστε?τε.

Για περισσ?τερες πληροφορ?ες σχετικ? με την πολεοδομ?α και ανοικοδ?μηση στο Yarra τηλεφων?στε στο Δ?μο στον αριθμ? 9205 5255 ? επισκεφθε?τε τον δικτυακ? τ?πο www.yarracity.vic.gov.au/planning. Μπορε?τε επ?σης να μιλ?σετε σε κ?ποιον στα ελληνικ? τηλεφων?ντας στην υπηρεσ?α διερμην?ων του Δ?μου στο 9280 1940.

Για πληροφορ?ες σχετικ? με την υπηρεσ?α μας διερμην?ων, τηλεφων?στε στο 9280 1940 και ζητ?στε το ενημερωτικ? φυλλ?διο Yarralink ? επισκεφθε?τε τον δικτυακ? τ?πο www.yarracity.vic.gov.au.

Back to top
Back to top Back to top